Klasa 5 - technika

rok szkolny 2019/2020temat
karta pracy
1
Regulamin pracowni technicznej i przepisy BHP. PSO
karta pracy
2
Technika wokół nas – algorytm pompowania kół na samoobsługowej stacji napraw rowerów
karta pracy
3
Projektujemy napis "technika"
karta pracy
4
Wykonujemy napis "technika"
5
Manewry rowerzysty na drodze
karta pracy
6
Znaki drogowe rowerzysty
karta pracy
7
Wykonanie znaków drogowych "Ustąp pierwszeństwa" i "Stop"
8
Sprawdzian wiadomości - znaki drogowe
karta pracy
9
Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach
karta pracy
10
Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach – ćwiczenia
karta pracy
11
Sprawdzian wiadomości - znaki drogowe i pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach
karta pracy
12
Rodzaje odpadów, sposoby na ich przetwarzanie
karta pracy
13
Przegląd rysunków technicznych
karta pracy
14
Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne
karta pracy
15
Pismo techniczne
karta pracy
16
Odczytujemy rysunki wykonawcze i złożeniowe
karta pracy
17
Projektujemy model kuchenki mikrofalowej
karta pracy
18
Wykonujemy model kuchenki mikrofalowej
19
Regulujemy urządzenia techniczne – automatyczny dzwonek na lekcje
karta pracy
20
Projektowanie wnętrz
karta pracy
21
Projektowanie aparat fotograficzny - makieta
karta pracy
22
Wykonanie aparat fotograficzny - makieta
23
Projektowanie Sześcian – kostka do gry
karta pracy
24
Wykonanie Sześcian – kostka do gry
25
Rysujemy siatki brył
karta pracy
26
Projektowanie Pokrowiec na telefon
karta pracy
27
Wykonanie Pokrowiec na telefon
28
Postęp techniczny w zakresie komunikowania się na odległość
karta pracy
29
Projektowanie makiety wybranej części Radomia – przydział obowiązków w grupie
karta pracy
30
Wykonanie makiety wybranej części Radomia  według projektu

Podstawa programowa 2017:

I.                    Kultura pracy. Uczeń:

1)        przestrzega regulaminu pracowni technicznej;

2)        przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;

3)        wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);

4)        dba o powierzone narzędzia i przybory;

5)        współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;

6)        posługuje się nazewnictwem technicznym;

7)        wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;

 

8)        jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;

9)        śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego; 

10)    ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia.

 

II.                 Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:

1)        bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta;

2)        interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;

3)        konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

III.              Inżynieria materiałowa. Uczeń:

1)        rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

2)        określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;

3)        charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;

4)        stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;

5)        dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;

6)        dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;

7)        racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;

8)        rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

 

IV.              Dokumentacja techniczna. Uczeń:

1)        rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie);

2)        wykonuje proste rysunki w postaci szkiców;

3)        przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne);

4)        czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe;

5)        analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach;

6)        odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.; 

7)        projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno- elektronicznych.

 

V.                 Mechatronika. Uczeń: 

1)        wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;

2)        odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym;  3) konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno- -elektroniczne, w tym programowalne.

 

VI.              Technologia wytwarzania. Uczeń:

1)        rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;

2)        dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;

3)        dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;

4)        bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

5)        opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;

6)        reguluje urządzenia techniczne;

7)        dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;

8)        dokonuje montażu poszczególnych części w całość;

9)        stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).Realizacja podstawy programowej
I.2, I.4, I.6, I.7,  - na każdej lekcji

III.7 - na każdej lekcji wytwórczej

projektowanie i wykonanie: VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.7, VI.8, VI.9

"Technika wokół nas" - program nauczania techniki dla szkoły podstawowej - Renata Kwiatkowska