Klasa 6 - technika

rok szkolny 2019/2020


temat
karta pracy
1
Regulamin pracowni technicznej i przepisy BHP. PSO
karta pracy
2
Technika wokół nas - przedstawiamy otaczające nas urządzenia i omawiamy ich użytkowanie – algorytm ratowania życia przy użyciu defibrylatora
karta pracy
3
Zasady segregacji śmieci
karta pracy
4
Tabliczka znamionowa
karta pracy
5
Współdziałanie elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych na przykładzie windy
karta pracy
6
Sprzęt AGD – zasady użytkowania
karta pracy
7
Inteligentne zarządzanie domem
karta pracy
8
Analiza rysunków zawartych w instrukcjach obsługi i katalogach
karta pracy
9
Projektowanie ikon: Kopiuj, Wklej
karta pracy
10
Wykonanie ikon: Kopiuj, Wklej
11
Informacje zawarte na opakowaniach produktów spożywczych
karta pracy
12
Informacje zawarte na metkach odzieży
karta pracy
13
Działanie komputera - kod binarny
karta pracy
14
Moje predyspozycje techniczne
karta pracy
15
Projektowanie Ramka na zdjęcia
karta pracy
16
Wykonanie Ramka na zdjęcia
17
Analiza piramidy zdrowego odżywiania i zasad zdrowego odżywiania
karta pracy
18
Przygotowanie jadłospisów – praca w grupach
karta pracy
19
Wykonanie kanapek
karta pracy
20
Piktogramy informacyjne i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
karta pracy
21
Tabliczki o rzeczywistym przebiegu pierwszeństwa
karta pracy
22
Najważniejsze znaki drogowe - podsumowanie
karta pracy
23
Pierwszeństwo na drodze w różnych sytuacjach
karta pracy
prezentacja
24
Pierwszeństwo przejazdu – przygotowanie do egzaminu
karta pracy
25
Analiza pytań egzaminacyjnych - testy interaktywne
karta pracy
26
Egzamin na kartę rowerową
karta pracy
27
Projektujemy robota

karta pracy
28
Wykonujemy robota
29
Projektowanie układu elektronicznego
karta pracy
30
Wykonanie modelu układu elektronicznego

Podstawa programowa 2017:

I.                    Kultura pracy. Uczeń:

1)        przestrzega regulaminu pracowni technicznej;

2)        przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku;

3)        wyjaśnia znaczenie znaków bezpieczeństwa (piktogramów);

4)        dba o powierzone narzędzia i przybory;

5)        współpracuje i podejmuje różne role w pracy w zespole;

6)        posługuje się nazewnictwem technicznym;

7)        wykonuje prace z należytą starannością i dbałością;

 

8)        jest świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem wytworów techniki;

9)        śledzi postęp techniczny oraz dostrzega i poznaje zmiany zachodzące w technice wokół niego; 

10)    ocenia swoje predyspozycje techniczne w kontekście wyboru przyszłego kierunku kształcenia.

 

II.                 Wychowanie komunikacyjne. Uczeń:

1)        bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i rowerzysta;

2)        interpretuje znaki drogowe dotyczące pieszego i rowerzysty;

3)        konserwuje i reguluje rower oraz przygotowuje go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

III.              Inżynieria materiałowa. Uczeń:

1)        rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, materiały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (rezystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.);

2)        określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i elementów elektronicznych;

3)        charakteryzuje materiały konstrukcyjne i elementy elektroniczne;

4)        stosuje odpowiednie metody konserwacji materiałów konstrukcyjnych;

5)        dokonuje wyboru materiału w zależności od charakteru pracy;

6)        dobiera zamienniki materiałowe, uwzględniając ich właściwości;

7)        racjonalnie gospodaruje różnorodnymi materiałami;

8)        rozróżnia i stosuje zasady segregowania i przetwarzania odpadów z różnych materiałów oraz elementów elektronicznych.

 

IV.              Dokumentacja techniczna. Uczeń:

1)        rozróżnia rysunki techniczne (maszynowe, budowlane, elektryczne, krawieckie);

2)        wykonuje proste rysunki w postaci szkiców;

3)        przygotowuje dokumentację rysunkową (stosuje rzuty prostokątne i aksonometryczne);

4)        czyta rysunki wykonawcze i złożeniowe;

5)        analizuje rysunki zawarte w instrukcjach obsługi i katalogach;

6)        odczytuje i interpretuje informacje zamieszczone w instrukcjach obsługi urządzeń, na tabliczce znamionowej, opakowaniach żywności, metkach odzieżowych, elementach elektronicznych itp.; 

7)        projektuje i konstruuje modele urządzeń technicznych, w tym elektryczno- elektronicznych.

 

V.                 Mechatronika. Uczeń: 

1)        wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;

2)        odpowiedzialnie i bezpiecznie posługuje się sprzętem mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym znajdującym się w domu, w tym urządzeniami oraz technologią służącą do inteligentnego zarządzania gospodarstwem domowym; 

3) konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno- -elektroniczne, w tym programowalne.

 

VI.              Technologia wytwarzania. Uczeń:

1)        rozróżnia rodzaje obróbki różnych materiałów;

2)        dostosowuje rodzaj obróbki do przewidzianego efektu końcowego;

3)        dobiera i dostosowuje narzędzia wykorzystywane do określonej obróbki;

4)        bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i urządzeniami;

5)        opracowuje harmonogram działań przy różnych formach organizacyjnych pracy;

6)        reguluje urządzenia techniczne;

7)        dokonuje pomiarów za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego;

8)        dokonuje montażu poszczególnych części w całość;

9)        stosuje różne rodzaje połączeń (rozłączne i nierozłączne, pośrednie i bezpośrednie, spoczynkowe i ruchowe).Realizacja podstawy programowej
I.2, I.4, I.6, I.7,  - na każdej lekcji

III.7 - na każdej lekcji wytwórczej

projektowanie i wykonanie: VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VI.5, VI.7, VI.8, VI.9

"Technika wokół nas" - program nauczania techniki dla szkoły podstawowej - Renata Kwiatkowska