Klasa 7 – informatyka

rok szkolny 2019/2020

lp.
temat
karty pracy
1
PSO. Główne etapy w historycznym rozwoju informatyki i technologii
karta pracy
2
Przykłady zastosowań informatyki w różnych dziedzinach
karta pracy
3
Rodzaje licencji
karta pracy
4
System binarny
karta pracy
zadanie
5
Kodowanie ASCII
karta pracy
6
Kodowanie obrazu
karta pracy
zadanie 1,
zadanie A
7
Rodzaje formatów plików
karta pracy
8
Algorytmiczne rozwiązywanie problemów
karta pracy
9
Tworzenie schematów blokowych w programie Diagram Designer
karta pracy
10
Działanie algorytmu Euklidesa
karta pracy
11
HTML – konstrukcja dokumentu
karta pracy
12
HTML - tekst i grafika
karta pracy
13
HTML - stosujemy hiperłącza
karta pracy
14
HTML - tworzymy tabele
karta pracy
15
Tworzymy prezentację "Uklad Słoneczny"
karta pracy
16
Rzetelność informacji zawartych w Internecie – Word
karta pracy
17
Tworzymy dokument "Układ okresowy pierwiastków"
karta pracy
18
Praca w chmurze
karta pracy
19
Sieć komputerowa – wykorzystanie diagramu SmartArt
karta pracy
20
Tworzenie wydruków PDF i działanie technik OCR karta pracy
21
Wyróżniamy kolejne kroki w programowaniu algorytmicznym - PixBlocks (kurs 3)

22
Używmy instrukcji iteracyjnych - PixBlocks
23
Stosujemy pętle zagnieżdżone - PixBlocks

24
Stosujemy pętle z licznikiem kroków - PixBlocks
25
Stosujemy instrukcje warunkowe zagnieżdżone - PixBlocks
26
Wykorzystujemy zmienne - PixBlocks
27
Zmienne typu obrazek- PixBlocks
28
Eksperymentujemy z algorytmami w PixBlocks
29
Tworzymy własne programy w PixBlocks
30
Studio filmowe. Wykorzystanie otwartych zasobów internetowych. karta pracy
Godzina kodowania http://code.org
Dzień Bezpiecznego Internetu


zadania dodatkowe


lp.
temat
karty pracy
D1
JavaScript- pętle i powtarzanie
karta pracy
zadanie
D2
JavaScript - tworzenie quizów
karta pracy
zadanie
D3
JavaScript - funkcje
karta pracy
zadanie
D4
JavaScript - tworzenie przycisków
karta pracy
zadanie
D5
Korzystamy z otwartych zasobów internetowych – PowerPoint
karta pracy
D6
Algorytm wyodrębniania cyfr danej liczby
karta pracy
zadanie
D7
Badanie podzielności liczb
karta pracy
zadanie 1
D8
Algorytmy wyszukiwania elementów w zbiorze
karta pracy
zadanie 1,
zadanie A
D9
Porządkowanie elementów w zbiorze
karta pracy
zadanie 1,
zadanie A
D10
Zaawansowane wyszukiwanie informacji
karta pracy
D11
Symulacje komputerowe
karta pracy
prezentacja,
symulacje
D12
Obróbka multimedialna za pomocą aplikacji on-line
karta pracy

"Komputer w praktyce" - program nauczania informatyki w szkole podstawowej - Renata KwiatkowskaPodstawa programowa 2017

 

 

I.                Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1)     formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków; 

2)     stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:

a)     na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych

(z odejmowaniem i z resztą z dzielenia),

b)     wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym  i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie;

3)     przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów;

4)     rozwija znajomość algorytmów i  wykonuje eksperymenty z algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów; 

5)     prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów. 

 

II.              Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

1)     projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.  W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;

2)     projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;

3)     korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami: 

a)     tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

b)     tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony, 

c)     rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania z różnych przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia oraz implementacji wybranych algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym: umieszcza dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, posługuje się podstawowymi funkcjami, stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, przedstawia dane  w postaci różnego typu wykresów, porządkuje i filtruje dane,

d)     tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystując tekst, grafikę, animację, dźwięk i film, stosuje hiperłącza,

e)     tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML;

4)     zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki; 

5)     wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek. 

 
III.            Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 

1)     schematycznie przedstawia budowę i funkcjonowanie sieci komputerowej, szkolnej, domowej i sieci internet; 

2)     rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków, filmów i animacji;

3)     poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią. 

 

IV.            Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1)     bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

2)     ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

3)     przedstawia główne etapy w historycznym rozwoju informatyki i technologii;

4)     określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również  w zakresie informatyki. 

 

V.              Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1)     opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją; 

2)     postępuje etycznie w pracy z informacjami;

3)     rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci.