Klasa 8 – informatyka

rok szkolny 2019/2020

lp. temat
karty pracy
1
Regulamin pracowni komputerowej. PSO
PSO
2
Gimp – wprowadzenie
karta pracy
3
Gimp – tworzenie kolaży i fotomontaży
karta pracy
4
Gimp – użycie filtrów
karta pracy
5
Word – formatowanie tekstu, twarda spacja
karta pracy
6
Zasady bezpieczeństwa - praca w Word
karta pracy
7
Praca z tekstem wielostronicowym
karta pracy    zadanie
8
Działania matematyczne w Word
karta pracy
9
Excel - formatowanie komórek karta pracy
10
Excel - specyfika pracy karta pracy
11
Excel – autouzupełnianie karta pracy
12
Excel - tworzenie kalkulatora karta pracy
13
Excel - tworzenie wykresów karta pracy
14
Excel - poznajemy funkcje karta pracy
15
Excel - sortowanie i filtrowanie
karta pracy
16
Power Point – wybrane kultury świata
karta pracy
17
Power Point – miasta Polski – interakcje
karta pracy
18
Power Point – skrzyżowanie
karta pracy    zadanie
19
Kompetencje informatyczne
karta pracy
20
Etyczne kwestie związane z wykorzystaniem komputerów karta pracy
21
Nauka programowania PixBlocks - podstawy obsługi aplikacji
22
Nauka programowania PixBlocks - zaawansowane opercje na obrazie
23
Nauka programowania PixBlocks - sortowanie - wstęp
24
Nauka programowania PixBlocks - sortowanie bąbelkowe
25
Nauka programowania PixBlocks - sortowanie przez wybieranie i wstawianie
26
Nauka programowania PixBlocks - wykresy
27
Nauka programowania PixBlocks - Python
28
Nauka programowania PixBlocks - Python
29
Podstawowe wiadomości na temat sterowania ozobotami

30
Programowanie ozobotów metodą flashowania

Godzina kodowania http://code.org
Dzień Bezpiecznego Internetu
Zadania dodatkowe

lp. temat
karty pracy
D1
Python - ciągi znaków, tworzenie napisów
karta pracy
zadanie
D2
Python - operacje matematyczne

karta pracy
zadanie
D3
Python - operacje na znakach i inne działania 

karta pracy
zadanie
D4
Python - łączenie napisow i liczb

karta pracy
zadanie
D5
Python - tworzenie tablic i korzystanie z nich z użyciem pętli

karta pracy
zadanie
D6
Python - użycie operatorów

karta pracy
zadanie
D7
Python - tworzenie funkcji

karta pracy
zadanie
D8
Python - wprowadzenie do grafik

karta pracy
zadanie
D9
Python - użycie kolorów w grafice

karta pracy
zadanie
D10

Python - użycie funkcji losowania

karta pracy
zadanie
D11
Python - algorytm Euklidesa

karta pracy
D12
Python - iteracja

karta pracy
zadanie
D13
Python - podzielność liczb

karta pracy
zadanie
D14
Python - wyszukiwanie elementów i porządkowanie zbiorów

karta pracy


"Komputer w praktyce" - program nauczania informatyki w szkole podstawowej - Renata KwiatkowskaPodstawa programowa 2017

 

 

I.                Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 

1)     formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych, listy kroków; 

2)     stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:

a)     na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych

(z odejmowaniem i z resztą z dzielenia),

b)     wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym  i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie;

3)     przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody ASCII) i tekstów;

4)     rozwija znajomość algorytmów i  wykonuje eksperymenty z algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów; 

5)     prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów. 

 

II.              Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

1)     projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.  W szczególności programuje algorytmy z działu I pkt 2;

2)     projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;

3)     korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami: 

a)     tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je podstawowej obróbce cyfrowej,

b)     tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony, 

c)     rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania z różnych przedmiotów w zakresie szkoły podstawowej, z codziennego życia oraz implementacji wybranych algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym: umieszcza dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, posługuje się podstawowymi funkcjami, stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, przedstawia dane  w postaci różnego typu wykresów, porządkuje i filtruje dane,

d)     tworzenia prezentacji multimedialnej wykorzystując tekst, grafikę, animację, dźwięk i film, stosuje hiperłącza,

e)     tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia języka HTML;

4)     zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki; 

5)     wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek. 

 

 III.            Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 

1)     schematycznie przedstawia budowę i funkcjonowanie sieci komputerowej, szkolnej, domowej i sieci internet; 

2)     rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków, filmów i animacji;

3)     poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką i technologią. 

 

IV.            Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 

1)     bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

2)     ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

3)     przedstawia główne etapy w historycznym rozwoju informatyki i technologii;

4)     określa zakres kompetencji informatycznych, niezbędnych do wykonywania różnych zawodów, rozważa i dyskutuje wybór dalszego i pogłębionego kształcenia, również  w zakresie informatyki. 

 

V.              Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1)     opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją; 

2)     postępuje etycznie w pracy z informacjami;

3)     rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci.